Usluge


Nudimo Vam širok spektar profesionalnih usluga:
  1. Osnivanje DOO, otvaranje preduzetničkih radnji i paušalno oporezivih obveznika

  2. Računovodstveno-knjigovodstvene usluge
   - Vođenje poslovnih knjiga (dnevnik, glavna knjiga i pomoćne knjige)
   - Analitičko knjigovodstvo (kupci, dobavljači, osn.sredstva, roba, proizvodnja itd.)
   - Kalkulacije VP cena i MP cena
   - PDV evidencija, obračun PDV-a i popunjavanje PDV prijava
   - Analiza poslovanja i finansijskih pokazatelja sa ciljem obezbeđivanja informacija klijentu za donošenje optimalnih poslovnih odluka
   - Izrada završnog računa

  3. Obračun zarada i drugih primanja zaposlenih i osnivača
   - Obračun plata za radnike, direktore, osnivače i vlasnike
      (neto, bruto, porezi i doprinosi, obustave iz neto plata kroz administrativne ili sudske zabrane)
   - Obračun naknada zarada (bolovanja do i preko 30 dana, porodiljskog bolovanja)
   - Naknade po ugovorima o delu, privremenim i povremenim poslovima i td.
   - Obračun dividende, zakupnine, kao i svi limitirano neoporezivih naknada.

  4. Platni promet
   - Uplata pazara na račun klijenta
   - Naplata  čekova građana po tekućim računima komintenta
   - Elektronski platni promet e-banking, realizacija naloga za prenos
   - Platni promet sa inostranstvom

  5. Poreska uprava
   - Usklađivanje stanja na karticama uplatnih računa
   - Rešavanje svih obaveza i nepredviđenih situacija u matičnim filijalama P.U.
   - Predaja poreskih prijava
   - Učešće u poreskom postupku u ime klijenta
   - Ostala korespodencija sa P.U.

  6. Zaposleni – kadrovska pitanja
   - Prijave i odjave zaposlenih
   - Regulisanje zdravstvenog osiguranja zaposlenih i osnivača
   - Obračun i overa M-4 i upis radnog staža

  7. Konsalting

  8. Posebnu pažnju poklanjamo saradnji u vidu konsaltinga. Vaša pitanja nam, u svakom trenutku, možete postaviti na stranici KONTAKT, a mi ćemo Vam odgovoriti u najbržem mogućem roku.

DS Računovodstvo d.o.o.
P01 | Bulevar Mihajla Pupina 10z/1 YBC | 11070 Novi Beograd
        Tel./Faks: +381 11 311 83 94 | Mob: +381 64 80 52 982
P02 | Jurija Gagarina 151a/lokal 31a | 11070 Novi Beograd
        Tel./Faks: +381 11 318 08 05
dsracunovodstvo@yahoo.com
copyright © DS Računovodstvo design by NormaReclamare